Regulamin

SPIS TREŚCI
§1 Definicje
§2 Kontakt ze Sprzedawcą
§3 Wymogi techniczne
§4 Zakupy w Sklepie
§5 Płatności
§6 Realizacja zamówienia
§7 Prawo odstąpienia od umowy
§8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§9 Reklamacje
§10 Dane osobowe
§11 Zastrzeżenia
Regulamin zakupów obowiązujący od 20.10.2020 r.

§1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa
świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje
indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Tiomo prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
https://tiomo.pl/
Sprzedawca –  Tiomo sp. z o.o., nr. NIP 9671440972, nr. REGON
387525926, nr. KRS 0000869889 ul. Ołowiana 10, 85-461 Bydgoszcz.

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Ołowiana 10, 85-461 Bydgoszcz
2. Adres e-mail: tiomoshop@gmail.com
3. Telefon: 791568397, 531003498

§3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
• Urządzenie z dostępem do Internetu
• Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne
jest aktywne konto e-mail.

§4 ZAKUPY W SKLEPIE
1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają
podatek VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane
w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz
metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania
złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania
Regulaminu przez Kupującego.
6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu https://tiomo.pl
nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za
pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Sklepu, składa
ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu, której
możliwości realizacji zostaną zweryfikowane przez Sprzedawcę. Umowa zostaje zawarta
w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę poprzez zmianę statusu
zamówienia lub wysłanie e-mail bądź potwierdzenie telefoniczne.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na
trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać
zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym
zamówieniu.

§5 PŁATNOŚCI
1. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)
2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
3. Banki dostępne w usłudze „Pay-by link”: mTransfer – mBank, Inteligo – PKO BP,Bank Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao- PeoPay, VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24Deutsche, BankSGB, Bank SAGET IN BANK, Credit Agricole, ING, BNP PARIBAS eBGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET – Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile – Usługi bankowe, Płatności BLIK. Operatorzy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca
przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym
terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o
najdłuższym terminie.
5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
b. odbiór osobisty

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem
Sklepu, z zastrzeżeniem §8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba
trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie
ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu
rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować
Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w §2 Regulaminu, o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo
wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy
umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle
informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w
którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa
odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument
zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych
opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż
14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy
sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem
terminu 14 dni. Sprzedawca prosi o kontakt mailowy lub telefoniczny przed wysłaniem
towaru w celu uzgodnienia adresu do wysyłki zwracanego towaru.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania towaru.
12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie
pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez
Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do umowy:
a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb.
b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia.
c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu.
d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu.
f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę.
g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi
innemu niż Konsument.

§9 REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania
wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub
gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Czas obowiązywania rękojmi - 2 lata od wydania towaru.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w
Kodeksie cywilnym:
a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
d. Żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub
elektroniczny wskazany w §2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie
reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego
towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Ołowiana 10, 85-461 Bydgoszcz.
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej
warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w
§2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§10 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego
podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu
jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w
ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie
danych (RODO).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę
zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie dostępna pod
adresem:

http://tiomo.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

§11 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i
wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji
zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku
polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie
ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może,
ale nie musi skorzystać:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
TIOMO Sp. z o.o. ul. Ołowiana 10, 85-461 Bydgoszcz adres e-mail: biuro@tiomo.pl
– Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję o moim
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Data zawarcia umowy/odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Imię i nazwisko Konsumenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Adres Konsumenta   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Podpis Konsumenta(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl